CHEN PING – 2016
 

 

 

 

EXHIBITIONS

Collaboration, group show, Fujian Museum, Fuzhou, China
artists: Qiu Zhijie, Zhong Chen, Chen Ping, Rongrong&Inri, Geoff Dyer, Megan Keating, Scot Cotterell, Li Hong, Chen Wenling, Chen Jun

Expo Milano 2015   Expo Milano 2015
     
Expo Milano 2015   Expo Milano 2015
 

 
Mutualism- Contemporary Ink Paintings, group show, China cultural Centre, Sydney, Australia
artists: Qiu Zhenzhong, Wang Huangsheng, Mi JinMing, Song Ling, Chen Ping, Cun Xiaofeng, Zhen Youlin, Yu Boming
Expo Milano 2015   Expo Milano 2015
 
Expo Milano 2015   Expo Milano 2015
 

 

Magic Narratives, solo show, Colville Gallery, Hobart, Australia

Expo Milano 2015   Expo Milano 2015
 
Expo Milano 2015   Expo Milano 2015
 

 
New Ink Paintings, group show, Institute of Sichuan New Ink Paintings, Chengdu, China
 
Expo Milano 2015    
 

Top of page